21 Haziran 2016 Salı

Altı Ayın Hikâyesi

Bağımsızlık Savaşımızın başlangıcı olarak 19 Mayıs 1919’u kabûl ediyoruz. 9. Ordu Müfettişi Mirliva (Tuğgeneral) Mustafa Kemâl Paşa’nın Bandırma vapuru ile Samsun’a çıktığı bu tarihten önce İstanbul’da geçen altı ayın hikâyesini ders kitaplarından okumadığımız gibi 2008’e dek yalnız bu süreci araştıran bir kitap da sanırım yazılmamıştı. Yazılmışsa cehâletime verin. Alev Coşkun’un sekiz yıl önce Cumhuriyet Kitapları’ndan çıkan ve bende Mayıs 2013 tarihli 21. basımı bulunan Samsun’dan Önce Bilinmeyen 6 Ay adlı eserini nihâyet okudum, 21 Haziran’a yâni Amasya Genelgesi’nin ilân ediliği güne tesâdüf etmesi güzel oldu. Bu değerli yapıtı her vatanseverin mutlaka okuması gerektiğini düşündüğüm için, okuma zahmetine katlanan insan sayısının az olmasını da dikkate alarak kitaptan bahis bahanesiyle aynı zamanda küçük bir özetini çıkaracağım.

Geçtiğimiz 19 Mayıs’ta yazdığım yazının başlığı “19 Mayıs’ı Unutun” idi. Tarihi geleceğe ışık tutması için okuyorsak bildiğimizi zannettiğimiz konuları bir daha, beş daha, on daha baştan okumalı ve öğrenmeliyiz. Bu yolla o ışığı geçmişten alıp önümüze tutabiliriz. Bu anlamda 19 Mayıs’ta başlayan süreci olduğu gibi Mondros’tan 19 Mayıs’a kadar olan süreci de önemsemek, araştırmak ve yürütülen mücadelenin aşamalarını, ayrıntılarını bilmek çok önemlidir.

Mustafa Kemâl’in 5 Kasım 1918’de Yıldırım Orduları Grubu Komutanı olarak emrindeki kuvvetlere İngilizlerin İskenderun’a çıkmaya teşebbüs etmeleri durumunda ateş açmaları tâlimatını verdiğini çeşitli kaynaklardan biliyoruz. Bu konuda sadrâzamla yazışmalarında, verdiği emrin “derhâl düzeltilmesi”nin söylenmesine karşı verdiği yanıt, “yaradılışı gereği” böyle bir şey yapamayacağı ve yerine başkasının atanmasını istemek olmuştu. Yıldırım Orduları lağvedilince İstanbul’a, Harbiye Nezâreti emrine alınan Mustafa Kemâl’in “altı ay”ı başlar. 13 Kasım’da başkenttedir.

İstanbul’daki ilk faaliyetleri doğrudan hükûmet işleriyle ilgilidir. Sadrâzamlığa henüz atanan Tevfik Paşa’nın güven oylaması henüz Meclis-i Mebusan’da yapılmamıştır. Mustafa Kemâl, güvenoyu verilmemesi için çalışma başlatır. Ahmet İzzet Paşa’yı yeniden hükûmetin başına getirmek, bu kabinede kendisi de Harbiye Nâzırı olmak istemektedir. Ateşkes Antlaşması’nın hükümleri çerçevesinde Osmanlı’nın haklarını korumak ve işgâllere engel olmak ancak dirençli bir hükûmetin mesaisi ile sağlanabilecektir. Yakın arkadaşları ile bu amaç için faaliyet yürütürler. Ali Fethi Bey’in (Okyar) çıkardığı Minber gazetesinde çeşitli propagandalar yapılır. Bu gazeteye Mustafa Kemâl de yazılar yazar. Meclise giderek milletvekilleri ile görüşürler. Fakat Tevfik Paşa kabinesi güvenoyu alır. Sultan Vahdettin’le konuşarak yapılan teşebbüsler de işe yaramaz. Vahdettin oralı olmaz. Bu başarısızlıktan daha kötüsü 21 Aralık’ta meclisin Vahdettin tarafından feshedilmesidir. Hükûmet üzerinde denetim yetkisi olan bir organ ortada kaldırılmış ve böylece güçler dengesinde pâdişah, hükûmete etki edebilecek tek kuvvet olarak kalmıştır.

İlgili makamlara getirilerek işgâlleri ve vatanın parçalanmasını elindeki yetkilerle önlemeye çalışmak isteyen Mustafa Kemâl bu süreçte İngilizlere açıktan bir muhalefet politikası gütmemeye dikkat etmiştir. Gazetelere verdiği demeçlerde “Daha önce cephelerde karşı karşıya geldiği İngilizlere kin ve düşmanlık gütmediğini” ifâde etmiş, Osmanlı’nın haklarına saygı gösterirlerse İngiltere’nin de Türkler tarafından saygıyla karşılanacağını vurgulamıştır. Burada gözetilen denge ne dönemin satılık yönetici ve aydınları gibi İngilizden çok İngilizcilik yapmak ne anti-emperyalist bir söylemle kendi hareket alanını sınırlamak, hattâ yok etmek, bunların tam tersine ince ve hassas bir strateji izlemektir. Tutuklamaların gırla gideceği bu aylarda kafasındaki plânları uygulamak için özgürce çalışması da olmazsa olmazdır. Bunun için (kitabı okuyana kadar hiç duymadığım, hayli ilgimi çeken) bir ilişki içinde bulunur. İtalyanların İstanbul’daki siyasî komiseri Kont Sforza ile diyalog kurar. Esasında Birinci Dünya Savaşı’nın yenik devletlerine uygulanacak şartların konuşulduğu Paris Barış Konferansı’nda (Ocak 1919) İzmir ve çevresinin Yunanlara bırakılması fikri öne çıktığı için İtalyanlar daha önce kendilerine bırakılacağı konuşulan bu bölgede muhtemel bir Yunan hâkimiyetini önlemek için çoktan “direniş” örgütleme derdine düşmüşlerdir, her türlü desteği sunacaklarının sözünü vermişlerdir. İzmir’deki Müdafaa-i Hukukçularla yakın ilişkiler kuran Kont Sforza, Mustafa Kemâl’e de bölgede Yunanlara karşı direnişi örgütlemesini teklif etmiştir fakat o, neticede bir “kuklacı seçimi”nden ibâret olacak böyle bir projeyi de “yaradılışına aykırı” bulup yanaşmaz. Yanaşmaz ancak olası bir tutuklama girişiminde İtalyan elçiliğine sığınma güvencesini almıştır. (Yıllar sonra İtalya Dışişleri Bakanı olacak olan Sforza’nın anıları dâhil çeşitli kaynakların kullanıldığı ilgili bölümde bu konu işlenmiştir. Merak buyuran kitabın 16. bölümüne başvursun.)

İstenen hükûmet işbaşına getirilememiş, harbiye nâzırlığı hedefi uzakta kalmış, meclis kapatılmış... Hepsinden daha önemlisi vatan işgâl altında ve ayrılıkçı istekler, ayrılıkçı terörle birleşmiş. Ermeni, Yunan, Rum, hattâ Kürt projeleri gündeme geliyor. Bu durumda Mustafa Kemâl Şişli’deki evinde yakın çalışma arkadaşlarıyla, Hüseyin Rauf (Orbay), Ali Fethi (Okyar), Ali Fuat (Cebesoy), Kâzım Karabekir, Câfer Tayyar (Eğilmez), İsmail Canbulat, İsmet (İnönü) ve diğerleriyle uzun uzun görüşüp tartışmakta, akla gelebilecek tüm kurtuluş yöntemlerini ele almaktadır. Bunların arasında bir ihtilâl yapmak da vardır. Ünlü İttihatçılardan Kara Kemâl de işin içindedir fakat gerek İsmail Canbulat’ın kesin itirazı gerekse yabancı kuvvetlerin işgâli altındaki bir başkentte yapılacak ihtilâlin muhtemel olumsuz sonuçları nedeniyle plân rafa kaldırılmıştır. Kitapta konunun geçtiği yerde Vahdettin’in öldürülmesinden, Tevfik Paşa’nın kaçırılmasından bahsolunuyor. İhtilâl örgütünün adı bile belirlenmiş: “Ay-yıldız”. Ancak dediğimiz gibi bundan vazgeçilmiş.

Zaman ilerliyor, şartlar ağırlaşıyor. “Mütareke basını” hainliğin, kansızlığın diplerinde yaşıyor. Mart 1919’da Vahdettin’in eniştesi Damat Ferit sadârete geliyor, İngiliz işgâl görevlilerinin “Olabilecek en çok İngiliz yanlısı hükûmet” dediği bir kabine işbaşına getiriliyor. Mustafa Kemâl ve arkadaşlarının girişimlerinden netice alınamıyor. Böylelikle İstanbul’daki herhangi bir girişimin memleketi kurtarmaya fayda etmeyeceği fikrine varılıp Anadolu’ya geçme düşüncesi giderek ağırlık kazanıyor. Mustafa Kemâl’in kafasında bu fikrin eski olduğunu Ali Fuat’a daha mütarekenin imza edildiği günlerde Adana’da iken söylediklerinden biliyoruz. 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa’ya (ki Harbiye’den beri yakın arkadaşıdır) “ilk direniş merkezini Adana’da oluşturmak”tan, “pâdişahın yalnız tahtını düşündüğünden dolayı bu işin milletle birlikte yapılacağından” söz etmiştir. Fakat bahsettiğimiz gibi İstanbul’da iken çeşitli yöntemler denenmiş, milleti esâret ve parçalanma tehlikesinden kurtarmak için farklı yollara başvurulmuştur.

Anadolu’ya geçişin tek hâl çâresi olarak gözüktüğü günlerde Mustafa Kemâl, yâveri Cevat Abbas’a (Gürer) Kocaeli üzerinden güvenli bir geçiş yolu için hazırlıkların yapılması emrini verir. Yol güvenliğini sağlayacak kişi Yahya Kaptan’dır. Binbaşı Dr. Refik (Saydam) daha evvel bölgeye tâyin ettirilmiştir. Bu yoldan Ali Fuat’ın komutasındaki 20. Kolordu (karargâhı Konya’da) sınırlarına ulaşılacaktır. Bu arada denizci bir subay olan Hüseyin Rauf şubat ayının sonunda askerlikten istifa etmiştir, sivil olarak Anadolu’ya geçecektir. Kâzım Karabekir 13 Mart’ta Erzurum’da 15. Kolordu Komutanı olarak atanmış, Nisan’da görev yerine gitmiştir. Câfer Tayyar Edirne’de 1’inci Kolordu Komutanı’dır. Kolordu merkezlerini haritada işâretleyin ve Şişli’deki o evde defalarca memleketin hâline çâre arayan o grubun Anadolu içinde ne kadar güç potansiyeline sâhip olduklarını düşünün. Anadolu da elbette büsbütün teslim olmamıştır, çeşitli tepkiler, direnişler ortaya çıkmaktadır fakat bunlar bölgesel amaçlıdır, zayıftır veyahut dağıtılmıştır. Bu tepkileri birleştirecek, tek elde toplayacak bir örgütleyici gerekmektedir. Şartlar olgunlaşmaktadır.

21 Nisan 1919’da İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe hükûmete bir nota verir, Karadeniz’de “Rumlara saldıran Türk çetelerinin” dağıtılmasını ister. Alev Coşkun “Gökten İnen Müjde – İngiliz Notası” başlığını uygun gördüğü 22’nci bölümde Karadeniz bölgesinin Kafkas petrolleri için önemini de anlatarak notanın içeriğindeki diğer isteklerden söz eder: Mütârekeye göre yapılması gereken ordunun terhisi ve silâhların toplanması Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Sivas bölgelerinde yavaş ilerlemektedir. Buralarda “şûra”lar kurulmuştur, asker toplayıp halkı rahatsız etmektedirler. Bunlarda İttihatçıların parmağı vardır. Bu nota yeterli görülmeyip ayrıca Calthorpe Vahdettin’i, yine İngiliz görevlilerinden Amiral Webb de Damat Ferit’i ziyâret etmiş ve yazılı olarak bildirilen hususları sözlü olarak iletmişlerdir. İşte 9’uncu Ordu Müfettişliği, İngilizlerin bu istekleri üzerine Karadeniz’de Rum katliamlarına karşı yurtlarını koruyan Türkleri dağıtmak için kurulmuştur. 21 Nisan’dan sekiz gün sonra, 29 Nisan’da bu müfettişliğe atanan kişi mâlûmunuz geleceğin “Atatürk”üdür.

Peki neden Atatürk veya o günkü adıyla Mustafa Kemâl Paşa? Bu sorunun yanıtı kitapta çok ayrıntılıdır. O kadar ki Alev Bey tablolarla, özetlerle, resimlerle süreci kolaylaştırarak anlatmaya çalışmıştır. Kısaca değinmek gerekirse, öncelikle Mustafa Kemâl’i dönemin hükûmet ve saray çevrelerinin gözünde güvenilir kılan birtakım hususlar vardır. Bunlardan birincisi onun Enver Paşa’ya muhalifliğinin, onda hoşlanmadığının bilinmesidir. İkincisi, Ermeni tehcirinde bir rolü yoktur, dolayısıyla İngilizler ve saray nezdinde “kirli” değildir. Üçüncüsü Vahdettin şehzâde iken onun Almanya seyahatinde yanında bulunmuş, aralarında bir yakınlık meydana gelmiş, “fahrî yâver” unvanını almıştır. Dördüncüsü Çanakkale’deki başarısı sâyesinde “Anafartalar Kahramanı” nâmıyla bilinmiştir, bu da ona yaptırılacak işlerin halk nazarında daha kolay meşrulaşması demektir. Beşincisi aynı zamanda Almanlara karşı olduğu bilinmektedir. (Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunda çok geniş yetkilere sâhip Alman subaylar görev yapmış, Türk subaylar Almanların emrine verilmişti. Genelkurmay Başkanı da bir Alman, Bronsart von Schellendorf idi. Mustafa Kemâl hem üstündeki Alman subaylara karşı yetkilerini aşan inisiyatifler almış hem de çektiği telgraflarda âdeta Alman sömürgesi olduğumuzdan yakınmış ve bu durumu eleştirmişti.)

Bunlar onun kişisel özellikleri ile ilgili konular. Bir de kurduğu ve sâhip olduğu bağların etkisi var. Dönemin Dâhiliye Nâzırı Mehmet Ali Bey, Ali Fuat’ın babası İsmail Fâzıl Paşa’nın dünürüdür. Harbiye Nâzırı Şakir Paşa, Cevat Abbas’ın akrabasıdır. Bahriye Nâzırı Ahmet Avni Paşa ise Mustafa Kemâl’in Suriye’de birlikte çalıştığı bir subaydır. Bütün bunlarla ilgili bağlantıların kurulması ayrı ayrı başarılmış, gerek Mustafa Kemâl bizzat bu hükûmet üyeleriyle muhabbetini geliştirmiş, evine bakanlar sık gelir gider olmuş, gerekse de gıyâbında onun ismi adı geçenlere önerilmiş. Bu görüşmelerde ana sorun elbette Mustafa Kemâl’in İttihat ve Terakki ile bir ilgisinin kalıp kalmamasıydı. Kendi ağzından dinleyelim: “Mütareke devrinde İzzet Paşa’dan sonra sadrâzamlığa gelerek âdeta her gün değişen kabinelerinde bakanlık görevi alanların hakkımda şöyle bir görüş beslediklerini sanıyorum. Beni Talât Paşa’nın, Enver Paşa’nın ve genellikle İttihat ve Terakki ileri gelenlerinin karşıtı kabûl ediyorlardı. Bu nedenle kendileri tarafından kazanılabileceğim ve onlara hizmet ederek yararlı olacağım düşüncesindeydiler. Benimle bu yolda temas arayan, dostluk kurmaya çalışan nâzırlar olduğunu hatırlarım.” (s. 376)

Ayrıca onu kendi ifâdesiyle “kazanabileceğini” düşünenlerin bu tercihte etkisi olduğu gibi İstanbul’dan uzaklaştırarak hükûmet ve ordu üzerindeki etkisini yok etmeyi düşünenler de bir etken olabilir.

29 Nisan’da Mustafa Kemâl’e bildirilen görev o gün Harbiye Nâzırı, ertesi gün Pâdişah, 4 Mayıs’ta Heyet-i Vükela (Bakanlar Kurulu) tarafından onaylanmıştır. 29 Nisan’da Harbiye Nâzırı’nın odasından çıkıp Genelkurmay İkinci Başkanı Kâzım Paşa’ya (İnanç) gitmiş, Samsun’a gidişine izin veren belgeyi âdeta kendi yazdırmıştır. (O gün Genelkurmay Başkanı bulunan Fevzi Paşa (Çakmak) İstanbul’da değildi.) Çünkü dikkat çekici noktalardan biri şudur ki Mustafa Kemâl bu görevi kullanacağı gerçek amacı ve niyetini Genelkurmay İkinci Başkanı Kâzım Paşa’ya ve daha sonra Genelkurmay Başkanı olan Cevat Paşa’ya (Çobanlı) açmaktan çekinmez, açık açık konuşur ve hattâ destek ister. Böyle bir durumda metin üzerinde istediği değişiklikleri yapmıştır.

Bu arada İngiliz notasından sonra “asayişi sağlamak için” 1. Ordu Müfettişi olarak Fevzi Paşa, 2. Ordu Müfettişi olarak Cemâl Paşa (Mersinli) atanmıştır.

Böylelikle 16 Mayıs 1919’a geldik. Son ayrıntı olarak, Bandırma vapurunun kalkacağı gün farklı yerlerden ve kişilerden Bandırma’nın İngilizler tarafından batırılacağı yönünde duyumlar gelmiştir, ama Mustafa Kemâl zâten Türk milletinin ölüm kalım mücadelesi uğruna ölmeyi göze almıştır.

***

Yerli ve yabancı çok sayıda farklı kaynağa dayanan bu çalışmanın kronolojik gidişatı büyük ölçüde Zeki Sarıhan’ın Kurtuluş Savaşı Günlüğü kitabı temelinde. Olayları Atatürk’ün anılarından anlatmak için 1926’da Fâlih Rıfkı ve Mahmut Soydan’a anlattığı anılar kullanılmış. (Bu anıları 1965’te Atatürk’ün Bana Anlattıkları adıyla kitaplaştıran F. Rıfkı’nın kitabı ve bunları yeniden düzenleyen İsmet Görgülü’nün Atatürk’ün Anıları kitabı.) “6 Ay”ın kanımca alanında bir ilk olmanın dışında en büyük özelliği, kitabın konusu olan olayları bütün okurlar, her sınıftan insan kolayca anlasın diye ağır bir üslûba kaçmadan anlaşılır bir şekilde yazılmış olması ve fevkalâde yararlı özetlemeler ile bilginin sürekli tekrarlanması. Bu sâyede olaylar âfakî olmaktan çıkıp zihne iyice yerleşiyor ve okur yeni sayfalarda karşısına çıkan isimleri ve olayları yerine oturtabiliyor. Her kitapta olan birkaç eleştiri konusu dışında yazarın kullandığı dil ile ilgili eleştirebileceğim bir iki nokta var. Yabancı kökenli sözcükleri kullanmama düşüncesiyle yapılan “(Öz)Türkçeleştirme”ler bâzen sözcüğü anlaşılmaz kılmış. Öte yandan 1918-1919’ları anlatırken “milliyetçi” yerine özellikle ve ısrarla “ulusalcı” kelimesinin kullanılması son derece garibime gitti. “Milliyetçiliği” terk etmenin, üstelik 1919’un milliyetçilerine de terk ettirmenin mantıklı bir tarafı yok diye düşünüyorum. Dil konusunda kitapta geçen “partisel bir siyasal ilişki” lâfının oldukça ilginç ve sıradışı geldiğini de söylemeliyim.


Alev Coşkun’a ne kadar teşekkür etsek az. Bu değerli kitabı Türk milletine armağan ettiği için ve vatansever insanların, tarihindeki en onurlu mücadelenin nasıl ve hangi süreçlerden geçerek başlatıldığını öğrenmesine yardımcı olduğu için.

Millî mücadelenin bütün aşamalarıyla nasıl bir strateji savaşı olduğunu anlamak için, bugüne ve yarına yönelik ilham almak için mutlaka bu kitabı okuyun.

13 Haziran 2016 Pazartesi

2016-17'de Galatasaray

Berbat bir sezonu geride bıraktık. En kötü günümüzde müzeye bir kupa daha eklemeyi, üstelik Fenerbahçe’yi mağlûp ederek başarmak ve “Mayıslar bizimdir!”e yakışır bir finalle noktayı koymak güzel iş. Böylece Avrupa’dan uzak kalacağımız sürenin iki yıla çıkma tehlikesinden de kurtulduk. Fakat kuşkusuz hepimizin unutmak isteyeceği bir sezondu bu. Zaman zaman 2015-16 sezonuna “Bi’ bitmedin ...” dedik bıkkınlıkla. Şimdi elde var lig 6’ncılığı, Türkiye Kupası şampiyonluğu ve Avrupa Ligi 2’nci Tur (son 32) aşaması... TFF Süper Kupa maçı yeni kadrolarla ağustos ayında oynandığı için o zaferi de bu sezona dâhil edebiliriz. Maç sonuçlarını ve lig/kupa derecelerini bir kenara bırakıp sahaya bakacak olursak göreceğimiz şey ise sezon boyunca rezâlet denecek kadar kötü bir oyun, her yanı dağılan bir takım... Kederden içip içip gecenin bir saatinde İstanbul sokaklarında re-re-re ra-ra-ra Gassaray-Gassaray Cimbombom! diye bağıran adam gördüm. Sonunda bitti!

Geçen yaz Florya’da ilginç olaylar olmuştu. Taraftar mevcut kadronun yetersiz olduğunu düşünüyordu. Lig ve kupa şampiyonluğunu mükemmel oyun getirmemişti. İki değil yirmi iki kupa kazanılmış olsa da sahada kötü ve istikrarsız bir oyun vardı. Takımın eksiği çoktu. Fakat Dursun Özbek geniş çaplı bir değişim ve yenilenme fikrinin üzerini kazanılmış iki kupa ve dördüncü yıldız ile örtmeye kalktı, Hamza Hamzaoğlu da “Şu anki kadromuz şampiyon olan kadro.” diyerek yönetime çanak tuttu. Teferruatlı anlatmam lüzumsuz. Hatırlıyorsunuzdur o günleri. “Hakan Balta’yı ön liberoda oynatırım.” filân... O günlere kadar zaman zaman eleştirmiş olsam da elde ettiği başarılardan dolayı büyük minnet ve saygı duyduğum Hamzaoğlu’nun bu anlamsız tavırları hakkında kesin bir yorum yapmak için transfer sezonunun bitişini beklemiş (o güne kadar bir şeylerin yapılacağını ummuş) ve eylül başında görüşlerimi yazmıştım.

Bu yazıda en önemli iki kadro sorunu olarak takımda esas mevkiisi ön libero olan kimsenin olmaması ve santrfor kadrosunun son derece yetersiz olması ifâde edilmişti ve şöyle denmişti: “Dursun Özbek ve yönetim kadrosunun beceriksizliği ve Hamza Hamzaoğlu’nun aşırı merhameti, Eylül 2015’inde Galatasaray’ı hedeflerine ulaşması çok zor bir duruma getirmiştir.” Elbette bize özgü bir şey değil, Galatasaraylıların çoğunun açık bir şekilde gördüğü sonuçtu bugünler. Yaşlı, bitik, mücadele azmi kalmamış, hırssız; teknik olarak kötü yönetilen; idarî olarak kötü yönetilen bir takım... Her “sezon sonu yazısı”nda olduğu gibi bölge bölge, isim isim gidelim. Fakat bâzı futbolcularla ilgili değerlendirmeler birbirine çok benzeyecek zira bâzı sorunlar çok sayıda futbolcuda var.

Fernando Muslera sezona kötü başladı. İlk haftalarda beklenmeyen hatalarla kötü goller yedi. Sezon geneline bakınca performansında önceki yıllara göre aşırı bir dalgalanma yok ama birkaç yıl önce dünyanın en iyi 10 kalecisinden biri arasında sayılırken şimdi öyle değil. Özellikle sağ tarafından gelen toplarda zaafiyet göstermesi dikkat çekti bu yıl. Bir de topu oyuna ısrarla yavaş sokması can sıktı. Bir değil iki değil, defalarca Muslera’nın topu elinden çıkarmak için normalden çok daha fazla beklemesine tanık olduk. Önünde çok kötü bir savunma ekibi oynadığı için sürekli oyun bölgesinde gol pozisyonu meydana geliyor, kendisi bunların bir kısmını üst düzey performansla kurtarıyor fakat neticede ortaya 48 resmî maçın yalnızca 10’unda kaleyi kapatabilmiş, 64 gol yemiş bir kaleci tablosu çıkıyor. Muslera’yı övmeyeceğim. Bir Galatasaray taraftarı olarak ne kadar büyük sempati beslediğimi de anlatmayacağım. Bunları bilen biliyor. Fakat bu transfer döneminde takımdan ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun farklı nedenleri var.

1- Geçen sezon yapılamayan değişim bu sene mecburen yapılmalı, dolayısıyla paraya ihtiyaç var. Bu parayı da ancak Muslera’dan kazanabiliriz.
2- Bu yaz satmazsak, 2017 yazında muhtemel tâlipler “Seneye (2018) sözleşmesi bitiyor. Teklifimizi kabûl etmezseniz 1 yıl bekleyip bedavaya alırız.” diyerek pazarlıkta elini güçlendirecek. Üstelik yaşı da 30 oldu. O yüzden bu yazdan sonra bize yüksek bonservis kazandıramayacak.
3- Bu takımda 3 lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final, çok sayıda kupa kazandı. 5 sezon boyunca kaleyi korudu. “Şunu yapmadan, takımıma şu başarıyı kazandırmadan ayrılmak istemiyorum.” diyeceği veya taraftarın bunu isteyeceği yeni bir hedef yok. Takım zor günler geçirirken ve 1 yıl Avrupa yasağı varken bunlardan daha büyük bir hedef de kısa vâdede imkânsız.
4- Bu kadar kötü yönetilen bir takıma, bu kadar kötü oynayan savunmacılara mahkûm ve mecbur değil. Her şeyiyle mücadele ederken göt göbek salıp parasına bakan çeteciler yüzünden istatistiklerinde şu kadar maçta şu kadar gol yemiş diye yazıyor. Daha büyük bir takımda oynaması kendisi için de daha iyi olacaktır.

Son yıllarda dünyada başarılı kaleci sayısında büyük bir artış var. Özellikle 2014 Dünya Kupası’nda pek çok kaleci öne çıkmış, başarılı oyunuyla dikkat çekmişti. Galatasaray Muslera’yı satarsa başarılı bir kaleci bulmakta çok zorlanmaz.

Cenk, Sinan Bolat’tan daha iyi bir yedek kaleci. Önceki yıllarda Eray, Ufuk, Sinan Bolat gibi ancak üçüncü kaleci olabilecek ikinci kalecilerle uğraşmış olduğumuz için bu sene bu konuda daha iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Türkiye Kupası’nda hatalı goller de yedi, iyi toplar da kurtardı. Devam edilmeli. Fakat Eray’ın takımdan gönderilmesi faydalı olur. Antrenman sahasının ortasında sevgilisi ve son model arabasıyla çektirdiği fotoğraftan sonra takımda kalması, taraftarla futbolcular arasındaki sevgi bağının güçlenmesine engel olan unsurlardan biri. Faydası yok, yeri de olmamalı.


Stoper konusu gerçekten bir hayli “civcivli”. Chedou, Semih, Hakan Balta ve Denayer’in sürekli sakatlanması stoperde istikrarlı bir ikili formun yakalanmasını engelledi. Chedjou 18, Semih 15, Hakan Balta 3, Denayer 17 resmî maç kaçırmış sakatlık yüzünden. Geçen sezon Semih ve Chedjou’nun toplamı 22 idi, şimdi 33 olmuş. Bunlar çok ciddî sayılar. Stoper ikilisi en çok istikrar gerektiren, futbolcuların birbiriyle oynamaya alışması gereken bir bölge. Zâten Ujfalusi’den sonra bir türlü ideal ikili bulunamamıştı, bir de üzerine sürekli sakatlıklar eklenince takım savunması fena dağıldı. 1,82-1,84 boyundaki bu stoperlerle Galatasaray hava toplarında ligin en kötü dördüncü takımı olmuş. Semih artık taraftara saç baş yolduruyor. Her geçen yıl biraz daha gelişmesini beklerken biraz daha geriye gidiyor. Önümüzdeki sezon maaşı 1,7 milyon Euro olacak. Bu oyunla dünyanın hiçbir yerinde 1,7 milyon Euro kazanamaz. Fakat altyapısından yetiştiği Galatasaray’da kazanıyor. Bu da Galatasaraylıları çıldırtıyor. Fakat beterin beteri var. Chedjou için Galatasaray 6,3 milyon Euro bonservis ücreti ödedi. Yıllık 2,2 milyon Euro gibi sağlam bir maaşı var. Fakat oyun ciddiyetinden uzak, topu ayağına alınca çalım atmaya kalkan, topu kaptırıp rakibe gol fırsatı veren, ne markajı ne hava hâkimiyetini Şampiyonlar Ligi kalitesinde yapamayan, pek çok zaman Türkiye Ligi kalitesinde de yapamayan bir futbolcu izliyoruz yıllardır. Tarık Çamdal’dan sonra performans/maliyet oranı en düşük oyuncu sanırım Chedjou. Bâzen zor zamanda çıkıp gol atması, hattâ topla çıkıp asist yapması önemli şeyler. (“Zor olamayan zamanda” rakip futbolcuya çalım atması, artistik hareketler yapması da maalesef alkış alıyor çoğu zaman. Gereksiz de olsa şovun para edeceğini biliyor.) Fakat stoperin öncelikli işi birtakım defansif görevlerdir. Ofansif hareketleri fazladan yâni “ekstra” iştir. Büyük takımların tercih ettiği savunma oyuncuları bu ekstra işleri de yapabilir ama kimse öncelikli görevini yapmadan ekstra işler yapan bir oyuncuyu gönül rahatlığıyla oynatmaz! Chedjou’yu satma imkânımız olsa bir dakika düşünmeden satılmasını isterdim. Ancak 2,2 milyon Euro maaşı bu oyunla alamayacağını bildiği için neredeyse 2 yıldır sürekli sözleşme yenilemek istiyor. 2017’ye kadar kontratı var. Önümüzdeki sezon sonunda takımdan ayrılıp 1 milyon Euro’ya oynayacağı bir kulüp bulacaktır. Fakat “Bu sene adam akıllı oynayayım da sözleşmemi uzatsınlar.” diye düşünerek aşırı mücadele eder ve kendini verirse önümüzdeki sezon takıma daha fazla katkıda bulunur, bu da bizim işimize gelir. Semih-Chedjou ikilisi başarısız oldu. Üç yıldır bunu defalarca gözlemledik. Hakan Balta da 33 yaşına gelmiş, sol bekten bozma bir stoper olarak ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilecek bir futbolcu. Çok fazla beklentim olmadığı için çok eleştirmiyorum. Jason Denayer sürpriz bir transferdi. 21-22 yaşında, Manchester City’de oynayan, Belçika’nın kadrosuna sürekli çağrılan, Celtic’te kiralık olarak 44 maç oynamış bir stoperin kiralanmasına sevindik. Fakat sezonun kadro yapılanması felâket kötü olduğu için kendisini neredeyse stoperden çok sağ bekte izledik. Onun ve kulübünün açısından istenmeyen bir şeydi. Bizim açımızdan da mecburiyet. Sabri ve Tarık’la çıkılan yolda devşirme sağ beklere ihtiyaç olacağı baştan belliydi. Denayer fena da değildi sağ bekte. Özellikle sağ ayak içini iyi kullanıyordu. Fakat zorla güzellik olmaz, olmadı. Stoperdeki performansı ise tam anlamıyla güven vermiyor fakat on bire alınmadığı zaman Denayer bunlardan kötü mü?” dedirtiyordu. Manchester City’nin yeni hocası Guardiola, Denayer’i yine kiralamayı düşünse dahi onu sağ bekte oynatacak bir takımı tercih etmeyeceği kesin. Bunların dışında Koray Günter de bu sezon stoperde oynadı ve ben tam ondan umudu kesip “Olmayacak gâliba... Boşuna ümit beslemişim.” dediğim anda oyununun üzerine koymaya başladı. Kısa sürede pişman oldum. 22 yaşında olduğu için kadroda tutulmalı, hattâ yaz döneminde özellikle üzerinde durulup takımın on bir oyuncusu olacak gibi psikolojik olarak hazırlanmalı. Geçen yaz döneminde Alex Telles iyi hazırlanmış ve kendini geliştirerek sezona girmişti. Bu dönem de Koray aynısını yapabilir. Sonuç olarak Galatasaray’a hava hâkimiyeti olan, tecrübeli bir stoper kesinlikle şart.

Geçen yaz baş ağrıtan konulardan biri sağ bek transferi yapmamak için gösterilen ısrardı. Sabri, Ünal Aysal başkanlığı bırakınca tekrar takıma dâhil olmuş ve Veysel, Tarık gibi felâket deneyimlerden sonra on bire girince fark yaratmıştı. Büyük gayreti taraftarı mutlu etmişti. Fakat 31 yaşına gelmiş, sözleşmesi bitmiş ve 10 yıldır hepimizin izlediği, ne oynadığını, ne oynayabileceğini az çok bildiğimiz bir futbolcu ile sözleşme yenilemek, üstelik maaşına zam yapmak akıl kârı değildi. Taraftar Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak takımın Şampiyonlar Ligi kalitesinde sağ bekle oynamasını istiyordu. Örneğin bonservisi elinde olan Maxi Pereira çok konuşuldu. Dönemin yöneticisi Cüneyt Tanman ise Sabri’nin Pereira’dan bir eksiğinin olmadığını ve Tarık’ın geçen sezondan (2014-15) daha iyi oynayacağını “varsaydıklarını” söylüyordu. Tarık Çamdal’ın Galatasaray’a hiçbir dönemde hiçbir olumlu katkı vermeyeceği açıktı. Kısaca bu sağ bek kadrosu Türkiye’de ve Avrupa’da zirveye oynayacak bir kadro değildi. Dursun Özbek yönetimi ve ona boyun eğen Hamzaoğlu’nun anlayışı, Financial Fair-Play kurallarından dolayı tehlike altında olan takımın bütçesini iyileştirmek için pahalı yâni kaliteli futbolcuları transfer etmemek ve eldekiyle idâre etmekti. Kaliteli futbolcuları ucuza kapatmak gibi bir seçenek, yönetim kadrosunun beceriksizliği yüzünden ihtimâl dışıydı. Hamzaoğlu’nun 9 milyon Euro bonservis talebinden dolayı vazgeçildiğini ifâde ettiği Mario Gomez’in neredeyse bedavaya Beşiktaş’a kiralanması bunun örneği. Ayrıca kulüp giderleri büyümesin diye futbolcu kadrosunun kalitesi düşürülünce hedeflenen başarıların gerisinde kalınacak, dolayısıyla çeşitli gelirlerden mahrum kalınacak ve bu sefer malî durum daha kötü bir hâl alacak. Meseleye böyle bakmak akıllarına gelmedi. Neticede başımız çok ağırdı. Devre arasında alınan Martin Linnes yaraya merhem olacak, dedik. Fena da başlamadı. Özellikle kupadaki Gâziantep maçında sağ tarafta Sinan’la müthiş uyumlu oynadılar. Fakat takıma alışma,  Mustafa Denizli’nin anlamsız kadro ve sistem tercihleri ve neredeyse genel olarak takımda işleyen parça kalmaması gibi sorunlar yüzünden Linnes’ten bekleneni alamadık. Elbette bu bekleneni alamama durumu bir Tarık Çamdal seviyesinde değil. Yaşı 25 ve maaşı 950 bin Euro. Şahsen performansından hiç memnun kalmadığımı söyleyemem. Rekabet edeceği bir sağ bekle yedeklenirse benim gözümde bir sıkıntı kalmaz. Tabiî Tarık Çamdal’ı etkisiz eleman sayıyorum. Yedeğin yedeği olup futbolu unutma “paha”sına da olsa takımdan ayrılmayıp yıllık 1,4 milyon Euro’yu yatarak kazanmak istiyor olabilir. 2019’a kadar sözleşmesi var. 1,4 x 3’ten 4,2 milyon Euro’yu banka hesabına koyup 29 yaşında ama hiçbir takımın kadrosuna katmak istemeyeceği, futbolun f’siyle ilgisi kalmamış bir sağ bek olarak emekli olabilir. Çünkü hesaplasa, orta düzey bir Anadolu kulübünde 32 yaşına kadar oynasa bu kadar para kazanamayacağını görür. Kendi tercihidir... Sabri’nin 1+1’den sonradan sâdece 1 yıla inen kontratı bittiğine göre artık Galatasaray’la bir bağının kalmaması gerekiyor. Sonunda o beklenen ayrılık gerçekleşebilir. Taraftarla, takımla, yönetimlerle arasında dünya kadar sorun meydana geldi son yıllarda. Eline verilen kaptanlık bandını bile (daha önce elinden alındığı için) takmıyor. Yeni sözleşme yapılacağı yönündeki haberlere inanasım gelmiyor. Böyle bir hata yapılmamalı. Eray konusunda bahsettiğimiz taraftar-takım bağını güçlendirmek istiyorsanız Sabri’yi bir dakika daha tutmazsınız. Bitti.


Bu sezon Carole özellikle ikinci yarıda takımın en iyilerinden biriydi. Savunmasını geliştirmesi gerekiyor ama sol çizgideki çıkışları ile güven verdi. En son Fenerbahçe maçında çok iyi oynayarak bitirdi. Fransa 2. Ligi'nden bulup getirdikleri için scout ekibini kutlamak gerek. Takım tel tel dökülürken, Sinan'dan başka koşacak, sıyrılıp gidecek adam yok iken iyi işler yaptı. Telles ise ilk yarı forma şansı bulduğu Inter'de ikinci yarı daha az oynadı. Caner'in İtalyan ekibine gitmesinden sonra Telles'in dönüşü kesinleşti. Bana kalırsa sol bekte sorun yaşamayacağız, hattâ daha iddialı olursam önümüzdeki 4-5 yıl rahatız.

Gelelim ön libero konusuna. Eylül ayındaki değerlendirmede yer alan cümleleri tekrarlamak istemiyorum, sezona asıl mevkiisi ön libero olan hiçbir futbolcu olmadan girdik biliyorsunuz. Bu da takım savunmasını berbat etti. Stoperdeki istikrar sorunu zâten asgari bir tehdidi devamlı kılarken ön liberosuzluk bu asgari düzeyi bir hayli arttırdı. Hamzaoğlu’nun Hakan Balta’yı ön libero oynatma şeklindeki dâhiyâne(!) fikri Atletico Madrid maçında fiyasko ile sonuçlanınca, benim de denemeye değer gördüğüm Chedjou ön liberoda hiçbir varlık gösteremeyince işler kötü gitti. Chedjou resmen nereye geldiğini bilmeyen yabancı gibi sağa sola bakıyordu ön liberoda oynadığı zaman. Sap gibi dikiliyordu. Ne atağa çıkarken varlık gösteriyordu ne agresif bir savunma yapıyordu. Refakatçilikti yaptığı. Olmadı yâni. Meselâ başlarda bu boşluğu doldurmak için Jose Rodriguez’e hiç alışkın olmadığı kadar defansif bir rol verildi defansın önünde ve ona da takıma da yazık edildi. Jose fazlasıyla tecrübeye muhtaç fakat takımın oyun bölgesi ne kadar ileriye taşınırsa o kadar etkili olabilecek bir merkez orta saha oyuncusu. Topu ayağında tutabilen, kıvrak bir driplingci gibi olmasa da kendine has tarzıyla “yürüyerek” adam eksiltebilen ve en önemlisi pasları Selçukvari geriye ve yana değil sürekli ileriye doğru  kullanan, isâbet bulması hâlinde faydası büyük olacak paslar deneyen bir futbolcu. Yâni Jose riske giren bir orta saha. Onu 6 numara gibi riske girmenin tehlikeli sonuçlar doğuracağı garantici bir bölgede görevlendirirseniz olmaz. Ön liberoya dönelim. Bu sezon ligde 49 gol yiyerek kendi tarihimizin rekorunu kırdık. Bugün hâlâ Hamzaoğlu’nu savunanlar var. Bu tablonun sorumlusunun Özbek-Hamzaoğlu ikilisi değil sâdece Özbek olduğunu iddia ediyorlar. Hattâ Hamzaoğlu döneminde o kadar gol yemediğimizi, bu sayıyı Denizli’nin arttırdığını söyleyebilirler. Rakamları verelim. Hamzaoğlu döneminde resmî maç başına 1,35 yemişiz, 1,80 atmışız. Denizli döneminde 1,36 yemişiz, 1,76 atmışız. Riekerink döneminde 1,16 yemişiz, 1,91 atmışız. Hamzaoğlu ile Denizli’nin ortalamaları birbirine çok yakın, yenen gol ortalaması 0,01 fark ediyor gördüğünüz gibi. Devre arasında alınan Donk bu sorunu çözecek zannettik. Yarım sezonluk sözleşmesi kalmış 30 yaşındaki Kasımpaşa futbolcusuna 2,5 milyon Euro bonservis verildi. Sorun o kadar âcildi ki pek çoğumuz bunu da önemsemedi, yeter ki yol geçen hanına dönen Galatasaray yarı sahasında dirençli, etkili bir savunma ortaya konabilsin. Fakat sonuç herkesin mâlûmu. Lâkayıt, uyuşuk, gamsız bir oyuncu. Bu kadar kısa sürede taraftarın bu kadar büyük düşmanlığını kazanan başka bir futbolcu geldi mi Galatasaray’a bilmiyorum. 2 yıl daha sözleşmesi ve 1,5 milyon Euro garanti maaşı var. Tarık gibi yaş-maaş hesabı yapıp kulübede veya tribünde para basabilir. O yüzden kendisinden kurtulmak zor. İçinde biraz futbol sevgisi varsa altı ay önce önemli oyuncularından biri sayıldığı ligde silik bir kişi olarak unutulmayı kabûl etmez. Kulübün de bonservis bedeli istemeden satması gerekir. Bilemiyorum... “Galatasaray’ın parası deniz, yemeyen domuz!” oldu son yıllarda. O da bol bol yiyecek gibi. Bir de Dzemaili var. Galatasaray’da olmadı. Kiralık oynadığı Genoa’ya satılabilir. Euro 2016’daki oyunu da fiyatını artırırsa tadından yenmez. 2,1 milyon Euro’luk maaştan kurtuluruz. Bu konuyu toparlarsak, defansif karakteri yüksek en az bir ön libero transferinin kesinlikle gerektiğini söyleyebiliriz. Oyun yapısı olarak Alex Song buna uygun. Güncel formunu bilmiyorum fakat tarz olarak... Haberlerde de çıktı zâten kiralama girişimleri. Bu gerçekleşirse bir tâne daha ön libero olmak lüks olmayacaktır. Hakan Balta, Chedjou, Selçuk, Jose gibi zoraki denemelere mecbur kalmamak için, eğer malî durum izin vermeyecekse de o zaman kapasitesi düşük olsa da esas mevkiisi ön libero olan bir yedek bulundurulmalı. Hürriyet Güçer’den iyi olmak kaydıyla tabiî...

Selçuk, Jose, Emre Çolak, Bilal gibi merkez orta sahada oynayabilecek futbolcular vardı. Bursa’ya kiralanan Jem Paul Karacan’ı da yarım sezon için sayın. Kadro genişti ama Galatasaray’da en kötü gününde bile ilk on bir oynatılan Selçuk’un pozisyonu için bu kadar geniş bir liste yapmanın âlemi yoktu. Selçuk, 2013’te başlayıp Prandelli döneminde dibe vuran çöküşü Hamzaoğlu’nun geldiği dönem atlatıp daha istekli ve etkili oynamaya başlamıştı. Bu sezon da 2014-15’in ikinci yarısındaki performansını üç aşağı beş yukarı sürdürdü. Yine bol bol Chedjou’ya, Hakan Balta’ya, Semih’e pas vererek ligin en çok isâbetli pas veren oyuncularından biri oldu. Yine topu ileri taşıyamadı. Yine hırssızdı ama önceki sezonlarla kıyaslarsak o kadar da hırssız değildi. Yine topu kaybedeceğini anladığı an yere düşüp faul aldı. (Fakat Türkiye’de alışkanlık yaptığı bu hareketi Şampiyonlar Ligi’nde yapmaya kalkınca elle oynamadan sarı kart gördü. Ders olmuştur inşallah.) Selçuk serbest vuruş, uzaktan şut, hattâ kafa vuruşu ile gol bulabilen bir oyuncu. Skor yapmada kısır değil. Bu da onu değerli kılan şeylerden biri. Fakat Melo’suz, orta sahada savunma görevini ifa eden, ısıran bir ön libero yok iken performansı düşüyor. Ondan en yüksek faydayı almak için sistemin geri kalan parçaları ona göre düzenleyebilirsiniz fakat bu maliyeti yüksek, verimi de sınırlı bir yatırım olur. Bu yüzden gerekirse yeni sezonun yapılanmasına Selçuk’un ilk on birde olmadığı, hattâ kulüpte olmadığı bir plânla gidilmesinde benim için hiçbir sakınca yok. Selçuk bu takımın değişmezi, olmazsa olmazı asla değil. Kaptanlık bandının ve 2,85 milyon Euro (garanti kısmı) maaşın hakkını veremeyen bir futbolcu. Ama gerçekçi bakarsak en leş hâliyle, “Leşçuk” hâliyle dahi devamlı oynatılan, takımda bu kadar gücü olan bir futbolcuyu tasfiye etmek çok zor. İşin bu kısmını kör topal idâre edeceğiz artık. Emre Çolak ise artık klişe hâline gelen konularda bir türlü kendini aşamadı. Özellikle Mustafa Denizli döneminde âdeta harcandı. Kadroya bile almadı hoca Emre’yi. Fakat o sabretti. Devre arasında Antalyaspor’dan gelen teklifi reddetti. Bu arada Galatasaray’dan aldığı maaşın Eray’dan sonra en düşük maaş olduğunu hatırlatalım. O gitmedi, Denizli gitti. Riekerink döneminde devamlı 11 oyuncusu oldu. İyi kötü iş yapan birkaç futbolcudan biri oldu. Topu ayağında tutabilmesi ve kanatlara attığı paslar hücum organizasyonlarına katkı sağlıyordu. Ama fiziksel zaafiyetlerinden hiç kurtulamadı, yine omuz omuza mücadelelerde erken yıkıldı. Bunun yanında bir de artistik, estetik görüntüye önem verme illeti var ki onun en büyük hatası burada başlıyor. Göze hoş gelen bir görüntü oluşsun diye yerden vermesi gereken topu havadan verince, çalımı rakip kale ile arasındaki oyunculardan kurtulmak için değil taraftardan alkış almak için yapmaya kalkınca birtakım sorunlar meydana geliyor. Emre ne kadar çalışkan ve istekli olsa da bu iki konuyu lehine çeviremedi. Bu kadar eleştirilmesine, haftalarca kadroya bile alınmamasına rağmen direnç gösterdi ve şimdi İspanya Ligi’nde top koşturacak. Yolu açık olsun. Başarılı bir kariyer yaşamasını dilerim. Galatasaray’a dönecek olursak, defans ile hücum arasında kopukluk olmaması için orta sahanın göbeğindeki futbolcunun ve hemen yanında, arkasındaki ön liberonun zaman zaman stoperlerin arasına girip topu alması ve dikine giderek, paslaşarak, verkaç yaparak ileri taşıması gerek. Selçuk’ta bu yok. Kalmadı. Emre gitti. Elde Jose var, esas yeri 10 numara olsa da Bilal var. Kayserispor’da kiralık oynayan Furkan Özçal var. Bunların geçen sezonki performansı ve bu yaz kampındaki durumu iyi incelenmeli, ona göre kadronun ne kadar alternatifli olduğu, yeni bir 8 numaranın gerekli olup olmadığı belirlenmelidir. Edilgen cümle kuruyorum çünkü bu işi yapacak kişiler henüz belli değil, hâlâ teknik direktör aranıyor...


2014-15’te Yasin’in etkili oyunu şampiyonluğu getiren en önemli etkenlerden biriydi. Fakat Kayseri Erciyesspor’da karın tokluğuna oynarken Galatasaray’da yarım sezon üstün performans sergilemek bu Alamanya görmüş apaçi karakterli, bilekliklere ve jöleye büyük önem atfeden, Cristiano Ronaldo’nun yandan yemişi kılıklı arkadaşımızın bir yerlerini kaldırmaya yetti de arttı. Bu takıma Türkiye Kupası’nda yaptığı asistler sâyesinde girmişti. Bu sezon ligde ilk asisti 21’inci hafta yaptı. Bruma kiralık gidince, Sinan’ı da Hamza Hoca pek düşünmeyince rakipsiz kalan Yasin daha çok çalışmak yerine “Bu takımın as oyuncusu benim.” havalarına girdi. Takımın en önemli şutörleri Sneijder ve Podolski dâhil olmak üzere takım arkadaşlarının müsait olduğu pozisyonlarda kaleyi denedi, durduk yere ve bin kez başarısız olduğu hâlde çalım atmaya kalktı, en yakınındaki adama pas veremez oldu. Aşırı bencil oyunu bizi kendisinden nefret ettirdi. “Premier Lig’deki ağır savunma oyuncularını çalımlarımla pazara gönderebilirim.”, “Ronaldo mu ben mi göreceğiz!” gibi cümleler kuracak kadar “hayâllerde yaşayan”, egosunu büyüten bir insana tahammülümüz kalmadı. Aklıma dışarıdaki Benfica ve Kayseri maçlarında kaçırdıkları geliyor, yetiyor öfkelendirmeye... Bu sezonki performans düşüşünde geçen sezon çok iyi anlaştıkları Sneijder’in geçen yıla nispeten etkisiz olmasının etkisi de var elbette. Fakat taraftar ortada berbat oyununa rağmen zam isteyen bir tipitip değil karakter, özveri ve çalışkanlık görseydi bu kadar yüklenmezdi, bu kadar iğrenmezdi. Bruma dönecek, Sinan bu sezon müthiş yükseldi, Podolski de kanatta oynuyor, Emrah Başsan gibi kanat oyuncuları kulübe için düşünülüyor... Bu durumda Yasin’den kurtulmamak için hiçbir neden yok. Tez zamanda biletini kesilmesi takıma büyük fayda sağlayacaktır. Sinan Gümüş için hem çok konuşmak hem “Zâten her şey ortada.” diye kısa kesmek istiyor insan. Muslera ve Sneijder’in istenen devamlılığı sağlayamaması, Podolski’nin gol yükünü çekmekle beraber oyun içinde kaybolması gibi hususlardan dolayı bu yıl taraftarın içini en çok, belki de tek rahatlatan, huzur veren, umut veren, neşe veren futbolcu Sinan Gümüş idi. Sinan topla topla çok hızlı çıkabiliyor, hele önü açıksa... Yerleşmiş savunma söz konusu olduğunda ise büyük rakipler karşısında zorlanmakla birlikte zayıf takımların savunma oyuncularını alt etmekte zorlanmıyor. Fiziği belli bir seviyenin üstünde ve gelişmeye açık, yâni bâzı taraftarı çok sevdiği tâbirle “vitaminsiz” değil. Sol ayağıyla hızla yana çekip vurduğu şutlar tehlike yaratıyor. Ceza sahası içindeki tek vuruşları da olumlu iz bıraktı. Kısaca bitiriciliği hiç arka plânda kalacak düzeyde değil. Pasları bir Bruma kadar zayıf değilse de tam takım oyuncusu olmak için geliştirmeli. Bence en önemlisi Sinan’ın kendisini psikolojik olarak, moral olarak maçlara iyi hazırlanması ve tükenmeyen bir iştah ve coşkuyla saldırması... İşini, futbolu, Galatasaray’ı, top koşturmayı gerçekten sevmesi... Sezonu Sinan açısından beş parçaya ayırabiliriz. Goller atıp öne çıktığı hazırlık dönemi. Bruma’yı Sinan’a şans vermek için kiraladık.” denen ama Olcanlara, Yasinlere kurban edildiği Hamzaoğlu dönemi. Formayı kaptığı ve taraftarı heyecanlandırdığı Mustafa Denizli dönemi. Muhteşem giderken sakatlanıp üç ay oynayamadığı dönem. Döndüğü gibi “kaliteyi” çıkarıp masaya koyduğu son bölüm. Taraftarın en çok destek verdiği 22 yaşındaki bu genç futbolcu Galatasaray’ın en büyük fırsatı. Önümüzdeki sezonun on birine ilk yazılması gereken isimlerden biri olduğunu söylemeye gerek yok ama insan “Burası Galatasaray, her şey olur!” diyor işte. Biraz da Bruma’dan söz etmeli. Galatasaray taraftarı yüzünden, iki top kaptırdı diye ıslıklandığı için tüm cesâretini kaybetmişti, bir daha aynı tepkileri almamak için risk içeren her hareketten kaçınmıştı. 20-21 yaşındaki (2014-15 sezonunda) bir futbolcuyu hatalarına rağmen desteklemek ve moral vermek yerine böyle korkutursanız verim alamazsınız. Aynı ıslıkçılar bu sezon da yine 1994’lü Jose’yi ıslıkladılar, çocuk top ayağına geldiği an başlayan ıslığa o an çok güzel bir pasla asist yaparak yanıt vermişti. Bu kafayla Brumalar “elde patlar”, Joselerden “bir şey olmaz” ama zâten öyle olacağı için değil, bu kafa yüzünden... (Takımın, futbolcunun ıslıklanmasına ilke olarak karşı değilim. Fakat bir kişiyi veya topluluğu protesto etmenin mantığı olmalı.) Geride bıraktığımız sezon Bruma’yı çok aradık. Sinan’a fırsat verilene kadar Yasin’le, Olcan’la, Umut’la imtihan edildik. Sonra Sinan sakatlandı, aynı imtihan... Taraftar bu hâli gördükten sonra Bruma’nın şevkini kırmaktan vazgeçecektir diye umuyorum. Real Socidedad’ın maçlarını çok fazla izleyemedim. İzlediğim kısımlardan, izleyenlerin yorumlarından ve istatistiklerden tâkip etmeye çalıştım. Kulübün güncel iktisadî koşulları sıkıntılı olduğu için yüksek bir bedelle bir kanat oyuncusu almaktansa Bruma’yı takıma tekrar monte etmek kuşkusuz daha mantıklı. Tersinin olması için Bruma’ya çok önemli bir transfer teklifi gelmesi gerekir ki mâlûm Sociedad 7,5 milyon Euro olan satın alma bedelini ödemedi. 10 milyon Euro bonservisle transfer edilen genç futbolcu için bu civarda bir teklif gelmeyeceği belli. Elinizde bu kadar çabuk bir futbolcu varsa kullanmasını bileceksiniz. Lionel Carole ve Bruma’nın on birde oynadığı takımın sol çizgiden neler yapabileceğini düşünün. Yeter ki o şartlar oluşsun... Olcan Adın, Fenerbahçe maçından itibaren sürekli oynamaya başladı. Bu maç dışında berbat oynadı. Adı “göbek reyiz”e çıkmış bir futbolcu. Yılda bir lig, bir kupa maçı dışında bu takıma hiçbir faydası olmayacak. 31 yaşına geldi ve bu insanın her bir hafta yaşlanmasının futbolunu ne kadar etkilediğini gözle görebiliyoruz. Özellikle ligin ikinci yarısı oynadığı maçlarda potansiyel vaat eden atakları geri paslarla bitirdi, bir Yasin Öztekin düzeyinde sinirlendiriciydi. 2014-15’te soldan yaptığı ortalar işe yarıyordu arada. Artık o da yok. Bir dönem sol bekti mâlûmunuz. Ceza sahasında topla buluşan rakip hücum oyuncusuyla arasında 3 metre boşluk bırakarak savunuyordu kaleyi. Olmuyordu. Olcan olmadı. Bâzı taraftarların “çöp” diye sınıflandırdığı futbolcu grubunun başında geliyor. Bu yazı yer yer duygusal bir yazı. O yüzden bu konuda istatistiklere, verilere, karşılaştırmaya dayanan “bilimsel” yorumlar yapmayacağım. Tez zamanda kurtuluruz inşallah!

Wesley Sneijder de bu sezon sakatlıkları ile can sıkanlar arasındaydı. Zâten sezon başında kilolarıyla gündeme gelmişti. Bu haberlerden dolayı gazetecilere tepki gösterse de aldığı kilolar meydandaydı. Bir beden büyük forma giyerek vaziyeti gizleyemedi. 2014’ten itibaren ilk iki sezon 10 ve 12 gol atan Sneijder bu sezon 5’te kaldı. Fakat sarı kart sayısını ikiye çıkardı. Yaş gidiyor, 32 oldu artık. Birtakım özellikleriniz zayıflayabilir. Fakat tekniğiniz, oyun görüşünüz ve zekânız yerindedir, çalışkan bir futbolcuysanız katkı vermeye devam edersiniz. Wesley de esas itibariyle oyun kuran, pas dağıtan, atakları yönlendiren bir pozisyonda oynadığı için endişe etmeye gerek yok. En formsuz gününde bile öyle bir pas atar, öyle bir yeri görür ki ihtiyaç duyulan golü bir anda hazırlamış olur. Hücumlar onun oyun aklı üzerine kuruludur. Bu anlamda yeri kolay kolay doldurulamayacak bir oyuncu Sneijder. Fakat kaleyi tehdit eden sert şutlarını bu sezon yeteri kadar izleyemedik. İlk yarıdaki Konyaspor maçında son dakikalarda takımı rahatlatan iki gol atmıştı. Bu maçtaki bitiriciliği bir daha gösteremedi. Geçen yaz takıma katılan Lukas Podolski belki bu açığı kısmen kapattı ama Sneijder’in bu sezon yaşadığı formsuzluğu unutturması gerekiyor. İki yıl daha sözleşmesi var. Avrupa’ya gidememe cezasını çekeceğimiz önümüzdeki sezon ligi ilk ikide bitirirsek 2017-18’de Galatasaray’a, belki futbola da Şampiyonlar Ligi’nde, Avrupa’nın ve dünyanın gözü önünde veda edebilir.


Podolski sezonun en iyi transferiydi tartışmasız. Tüm maçlarda 17 gol 10 asist, ligde 13 gol 9 asistle başı çekti. Kariyeri boyuna sağ kanatta oynadığı maç sayısı iki elin parmaklarını geçmez ama burada sağ kanatta oynatıldı. 9,5 numara gibi de oynadı, santrforda da görev verildi. Gol yükünü çekti. Bu beceriksiz yönetim nasıl oldu da Podolski’yi transfer etmiş? Hayret... Podolski yerine Jem Karacan ayarında bir kanat-forvet alsalardı bu sezonu birkaç sıra daha aşağıda bitirirdik muhtemelen, Şampiyonlar Ligi’nde de 2014-15 sezonunu tekrarlayabilirdik. Sol ayağıyla kaleye bu kadar etkili, sert, dümdüz, tehlikeli şutlar yollayan futbolcu dünyada az, dolayısıyla Türkiye’nin üzerinde bir şut yeteneği var Poldi’nin. Fakat bunlar işin güzel kısmı. Podolski’nin kalitesinden bahsediyoruz ama aynı zamanda sürekli oyun içinde kaybolmasından, organizasyonlara sâdece en uç noktada yâni kaleye şut çekme kısmında katılmasından, savunmaya neredeyse hiç yardım etmemesinden, agresif hareketleriyle herkesi takım 10 kişi kalacak, diye tedirgin etmesinden de bahsetmeliyiz. Podolski, Sinan ve Sneijder taraftarın beğendiği, adını söylerken içinin sıkılmadığı hücumcular. Bu sezon için özellikle Podolski ve Sinan. Araları da çok iyi zâten. Fakat takımın en kaliteli bu üç hücum gücünün aynı anda sahada olması neredeyse olanaksız. Podolski’nin bir kanatta olması, o kanadın savunmasının aksaması demek. Sinan’ın savunmaya katkısı, defansif mücadelesi daha fazla ama o da neticede Poldi tipi golcü bir açık oyuncusu. İkisi aynı anda sahada olacaksa orta sahayı üçlü olarak kurmak gerekecek. 4-3-3 yâni. Bu durumda da Sneijder kaleden uzaklaşıyor. Sneijder’i “baklava” orta sahanın 10 numarasına koyup Sinan’la Poldi’yi forvette oynatırsanız da zâten hava toplarında kötü olan takım alenî bir pivot oyuncu eksiğiyle oynayacak. Kaldı ki Bruma dönerse kanatsız baklava orta sahayı denemenin bir anlamı kalmıyor. Podolski’yi santrforda deneseniz oranın oyuncusu değil tam olarak. Sadede gelelim, Podolski ve Sinan iki vazgeçilmez oyuncu, Sneijder zâten öyle. Bunlar aynı anda oynatılamayacaksa Podolski’den vazgeçilebilir. Euro 2016’da son dünya kupası şampiyonu takımın futbolcusu olarak forma giyen bir futbolcu yedek kalmayı sorun edeceğine göre Podolski’nin satışı düşünülebilir. Tabiî bu düşünceler hep bâzı varsayımlar üzerine kurulu. Kaliteli bir santrfor transfer edileceğini farz ederek konuşuyoruz.

Umut Bulut kiralandığı ilk sezon müthiş bir katkı sağlamıştı takıma. İstatistikleri çok iyiydi. Her fırsatı değerlendiriyordu. Çalışkanlığı da takdir topluyordu. Fakat takvimler 2012’yi, 2013’ü gösteriyordu. Üç sezon sonra Umut artık Galatasaray’ın yedek kulübesinde oturmayacak kadar çaptan düştü. Kaçırdığı goller dayanılır gibi değil. Hava toplarına çıkmayı bile unutmuş, her seferinde zamanlama hatası yapıyor, çoğu kez elini kolunu sallayıp faul yapıyor. Ankara’daki hain terör saldırısında babasını kaybedince çok üzüldük, onu eleştirmeye bir süre ara verdik. Sahadaki performansı üzerine konuşulacağı vakit fazla söz söylemeye gerek kalmıyor. Teşekkür edilip kendine bir kulüp bulması söylenmeli. Burak Yılmaz'ın devre arasında satılması ise çok mantıklı bir hamleydi. Doldurduğu santrfor boşluğunu aslında dolduramıyordu. Garip bir cümle oldu ama öyle. Uğur Meleke'nin dediği gibi sağ ayak içinden başka tehdidi bulunmayan bir forvet olan Burak bir santrforun yapması gereken dört beş temel görevin ancak birini, ikisini yapabiliyordu, ayrıca sürekli sakatlanarak maç kaçırıyordu. Tam zamanında -biraz kötü pazarlık yapsak da- Çin'e satarak kasaya biraz para koyduk. Her ne kadar ondan sonra bir dönem Umut'a mahkûm olsak da Burak'ı sırma saçlı, bâdem gözlü yapmayacağım. "Kral" zamanı geride kalmıştı, gitmesi güzel oldu.

Şöyle bir toparlayalım. Onu satabileceğimiz son dönem olan bu transfer döneminde Muslera’yı gönderip transfer bütçesi oluşturmalıyız. Yerine bir kaleci alınmalı. Stoperde hava hâkimiyeti yüksek, tecrübeli bir oyuncu şart. Bütçeyi sarsmamak için Linnes’in lige yeteceği düşünülüp eli ayağı düzgün bir yedek alınmalı. Sol bekte Telles-Carole rekabetini izlemek güzel olacak. Ön libero konusu çok kritik. Alex Song gibi defansif karakteri öne çıkan biri bu açığı kapatmaya –tarz olarak- uygun. Yine bütçe durumuna göre bir ön libero daha alınabilir. Göbekte cesur, dikine oynayabilen bir transfer fena olmaz ama Selçuk, Jose, Bilal ve kadroya alınacak Furkan Özçal kadrosu da yeterli görülebilir. Bruma’nın dönüşü, Sinan’ın ve Poldi’nin varlığı heyecanlandırıcı ama Olcan ve Yasin’in bileti kesilebilirse rotasyonda kullanmak için bir kanat oyuncusu gerekir. Forvette Umut’un gitmesi gerektiğinde herkes hemfikir. Bu durumda genç Volkan Pala’dan başka santrfor kalmıyor. Poldi gibi, Sinan gibi üçüncü bir hem kanat hem forvet olarak Emre Güral’ın alınması fayda mı sağlar şişkinlik mi yaratır bilmiyorum ama bonservisi elinde olunca câzip geliyor. Beğendiğim bir futbolcu Emre Güral. Her durumda etkili bir santrfor şart. Santrfor, ön libero ve stoper şu anda kesin bir şekilde takviye gereken mevkiiler. FFP sınırlarını aşmadan bu işler hâlledilmeli, bu yüzden bonservisi elinde oyuncular önemli ve Muslera’nın satışını gündeme getiriyorum. Fakat FFP’den dolayı maaş yükünü de azaltmamız gerekiyor ki burada bir futbolcunun bonservisi elinde olsa bile kalitesi belliyse maaşının da o oranda yüksek olacağı durumu can sıkıyor. Sözleşmesi biten Sabri ve Hamit’le 4 milyon Euro, takımdan göndereceğiniz Olcan, Yasin, Umut ve Dzemaili’yle 5,65 milyon Euro maaş indirimi yapmış oluyorsunuz. Yaklaşık 10 milyon Euro. Muslera’nın satışı da 3,5 milyon Euro yapar. Zor ama Tarık ile Donk’tan kurtulursanız 2,9 milyon Euro daha gelir. Toplam 16 milyon Euro. Maç başı ücretler, primler buna dâhil değil. Ayrıntılı hesap yönetimin işi.

Yazıyoruz çiziyoruz ama boş işlerle uğraşıyormuşuz gibi geliyor bâzen. Galatasaray tarihinin en başarısız yönetimi iş başında. Haziranın ortasındayız ve hâlâ Galatasaray’ın teknik direktörü belli değil. Teknik direktör bulunacak, takımı izleyecek, raporları okuyacak, hangi bölgelerde hangi transferlerin gerektiğini belirleyip yönetime sunacak, onlar da bütçeyi de düşünüp bu listeye göre iş yapmaya çalışacak, kulüplerle ayrı futbolcularla ayrı anlaşılmaya çalışılacak, ha bu arada faxlanacak belgelere imza atmayı da unutmayacaklar. Zor iş... Bu yönetimle çok zor iş. Kaldı ki böyle bir süreç sonunda takımın ana gövdeleriyle tamamlanması ağustos ortalarını bulur, lig başlamış olur, bir arada adam gibi kamp yapmamış, taktik çalışmamış, hazırlık maçı yapmamış bir oyuncu grubunun birbirine ve belki lige alışması aylar alır. Yâni biz sâdece hayâl kuruyoruz.

Geride bıraktığımız sezon 2010-11’den bu yana en tatsız sezondu. Önümüzdeki sezon sâdece lig ve Türkiye Kupası ile ilgileneceğiz, toparlanma şansımız var. Hedef ilk ikiye girip Şampiyonlar Ligi yolunu açmak ve oradan gelecek para olmalı. Koray, Carole, Telles, Sinan, Jose, Bruma gibi gençler var. Gecelekte işler tersine dönebilir. Ama bunların hepsi için aklı başında bir yönetim gerekiyor. Bu yok.


2016-17 sezonu için Galatasaray çoktan gecikti. Yöneticilerin daha önemli işleri vardı sanırım, o yüzden teknik direktör bulamadılar. Meselâ “Galatasaray fakirleşirken birileri zenginleşmiş!” diyerek hırsızlara dikkat çeken yöneticileri “Derin Galatasaray”ın emriyle tasfiye etmek gibi... Dursun Özbek ve yönetiminden kurtulmadığımız sürece Galatasaray’ın birkaç sezonu daha heba olacak gibi gözüküyor. Sonumuz hayrolsun.


NOT: 2015-16 sezonunda izlediğim her Galatasaray maçı için birtakım notlar aldım. Sezonun ikinci yarısında notlar epey azalsa da kimin ne yaptığı hakkında fikir verebilir. İlgililer bu notları okumak için Twitter'da @makmenimin adresine bakabilir. Twitter'da arama bölümüne "from:makmenimin futbolcuadı" yazarak yalnızca istediğiniz futbolcuyla ilgili Tweet'leri okuyabilirsiniz.