29 Nisan 2012 Pazar

Kemalizm, Komünizm, Faşizm, Nazizm

Atatürk hakkında en çok tartışılan konulardan biri de Atatürk'ün ideolojik kimliğidir. Atatürk sosyalist mi, Harp Akademisindeyken not defterine "Evvela sosyalist olmalı" yazması bunun bir kanıtı mı? Atatürk turancı mı, milliyetçi mi, muhafazakâr mı... Listeyi daha da uzatabiliriz çünkü Atatürk'ün fikirlerini kendi bakış açısına göre değiştirme huyuna sahip olanların sayısı çok fazla. Bir de Cumhuriyeti yıkmak isteyen sömürgeci uşaklarının "Faşist, diktatör" gibi iftiraları da eklenince akıllar iyice karışıyor.


Uzun uzadıya tartışma gerektiren bu konuda lafı fazla uzatmadan Kemalizm'in ilk kuramcısı, Türkiye Cumhuriyeti Hukuk tarihinde önemli bir yere sahip olan Mahmut Esat Bozkurt'un Kemalizmin nitelikleri ve diğer ideolojilerle ilgisini anlatan "Atatürk İhtilâli" adlı kitabından bir bölümü aktarıyorum. (Bu kitap aynı zamanda "Kemalizm diye bir ideoloji yoktur" diyen "aydın"lara güzel bir ders niteliğinde.)

YENİ REJİMLER İÇİNDE KISA BİR MUKAYESE

Türk, Rus, Alman, İtalyan rejimleri içinde kısa bir mukayese, faydalı olacaktır.
Türk İhtilâli'nin neticesi olan rejimin mahiyeti nedir?
Bu rejim nasıl ifade olunabilir.
Komünist miyiz?
Millî sosyalist miyiz?
Faşist miyiz?
Yoksa, klâsik demokrat mıyız?
Türk İhtilâli'nin verisi olan, yeni rejim, bunların hiçbirisi değildir. Bunların
hiçbirisiyle ifade olunamaz.

Kemalizm
Türk İhtilâli'nin verisi, sembolik altı ok içindedir ki, buna Kemalizm diyoruz
ve diyorlar.
1. Milliyetçilik.
2. Cumhuriyetçilik.
3. Lâiklik.
4. Halkçılık.
5. Devletçilik.
6. İnkılâpçılık.
Bu prensipler yeni rejimin anlamını verirler.

Komünizmin esasları
Komünizmi şu esaslar içinde toplayabiliriz:
1. Değer. (Kıymet=Valcur)
2. Değer artığı. (Fazla kıymet=La plus value).
3. Merkezleşme kanunu. (Temerküz kanunu=loi de concentration).
4. Tarihî maddecilik=Materialisme historique.
5. Serbest rekabet=Concurenco libre.
6. Sınıf kavgaları=Lutte des claces.

Millî sosyalistlik
Millî sosyalistlik = Nasyonal sosyalizm.
Bugünkü Alman rejiminin ifadesi olan bu meslek hakkında daha evvelki
sayfalarımızda açıklama yapıldı. Oraya müracaat.
Faşizmin ekonomik bakımdan korporasyon devletidir.. Programı ve izahatını diğer
sayfalarımızda vermiştik.

Kemalizm ve komünizm arasında ayrılık
Kemalizm komünizmden, şu bakımlardan ayrılır.
1. Kemalizm rejimi milliyetçidir.
Bunun anlamı kısaca şudur:
Her şey ve her şey önce Türk milleti içindir. İslâmlık, insanlık bundan sonra
gelir.
Komünizmde, teori olarak, Rus yoktur: Uluslar arasıdır.
Eski üç mısra ile bu iki rejimi birbirinden ayırt edebiliriz:

Komünizm:
''Vatanım ruyu zemin, milletim nevi beşer'' diyor.

Türk İhtilâli ise:
''Ben bir Türküm, dinim, cinsim uludur.
''Sinem, özüm ateş ile doludur'' diyor (Mehmet Emin Yurdakul).

2. Komünizm, bütün insanlığı bir rejim içine almak, komünist Federasyon halinde
yaşatmak davasını güder, emperyalizmin şekli değiştirilmiştir.
Türk İhtilâli; her millete bağımsızlık hakkını tanır.. Her millet kendi kaderini
istediği gibi tayine yetkilidir, prensibini benimsemiş, ne şekilde olursa olsun
emperyalizmi reddetmiştir.

3. Komünizm, proleter diktatörlüğüne dayanır. Türk rejimi, ne şekilde olursa
olsun diktatörülüğü reddeder.

4. Komünizm, ferde mülkiyet hakkını ve ekonomik alanda teşebbüs salâhiyetini
tanımaz. Fert yoktur, kanun vardır, der.
Türk rejimi, devletçiliği, devlet sosyalistliğini kabul etmekle beraber, ferde
mülkiyet hakkını ve ekonomik alanda iş görme yetkisi tanır.
Fert de var, toplum da.
Kemalizm ile komünizmin anlaştığı nokta devlet şeklidir ki, cumhuriyettir.

Kemalizm ve millî sosyalizmin ayrıldıkları - birleştikleri noktalar.
Millî sosyalzim (Alman rejimi).
1. Ekonomik bakımdan bu rejimle Türk rejimi arasında esasta fark yok gibidir.
Her ikisi de devlet sosyalistliğine dayanır. Mülkiyet hakkını ve ferdi tanırlar.

2. Türk ve Alman rejimleri her ikiside milliyetçi olmakla beraber, aralarında
küçücük bir fark vardır.
Alman rejimi, milliyetçilikte Raciste, yani ırkçıdır.
Türk rejimi ise, ırkçı değildir. Daha çok kana değil, kültüre ve dile önem
verir.
Bununla beraber, Atatürk büyük nutkunda ''Kanını taşıyandan başkasına inanma''
demiştir. Fakat bu tavsiye uygulamada, kültür, dil birliği halinde ortaya
çıkmıştır.

3. Türk rejimi, Alman rejiminden prensip itibarıyla şu bakımdan da ayrılır: Millî sosyalizm, emperyalisttir. Türk rejimi bunu kabul etmek şöyle dursun,
esasından reddeder ve bu gibi temayülleri suç sayar.

4. Millî sosyalizm, Hitler diktatoryasıdır. Türk rejimi ferdî diktatörlüğü de
kabul etmez, ulus egemenliğine dayanır.

Kemalizmv e Faşizmin ayrıldıkları noktalar
Faşizm (İtalyan rejimi)
Bu devlet sistemi;
1. Diktatörlüktür. Türk rejimiyle bunda uyuşmaz.

2. Korporasyonlar devletidir. Kuvvetini buradan alır. Milleti bu kurumlar
temsiller eder. Türk rejiminde Millet kendi kendini temsil eder.

3. Emperyalisttir. Bu emel Türk rejiminde menfurdur.
Her bakımdan bu rejimle bizimki arasında benzerlik yoktur. Geri bir rejimdir.
Orta çağlar rejimidir.

4. Faşizm, hükümdarlığı kabul eder. Kemalizm, cumhuriyetçidir.

Komünizmin aksak tarafları
Bu rejimlerden hangisi isabetlidir?
Komünizmin asıl aksayan yanı, çok aşırı olmasındadır! O kadar aşırı ki, yeryüzü
ile anlaşamıyor! Tıpkı İsa peygamberin meşhur prensibi gibi:
''Sana bir tokat vurana yüzünün öbür tarafını çevir!''
Şüphe yok ki, bu esası herkes benimseseydi, yahut benimseyebilseydi, yeryüzünde
insanoğlu mutlak bir barışa kavuşurdu.
Moral ve maddî yönlerden, komünizm, insanoğluna mutlak bir eşitlik vaat
etmektedir. Bu tahakkuk edebilseydi, yahut daha doğrusu, insanoğlunun
cibilliyeti buna elverişli olsaydı, sefalet denilen nesne, ortadan kalkar, insanın insan tarafından sömürülmesi, boğazlanması sona ererdi.
Nasıl ki, İsa çarmıha gerildi ve son nefesini orada bitirerek öğütlerinin
kurbanı oldu ise, bunun gibi, gerçekleşmesi kabil olmayan komünizm de, ya
medeniyetin ilerleyişini kurutacak, yahut da insanlığı yangınlar, yağmalar
içinde iflâs ettirecektir.

3 yorum:

  1. komünizm dediğin eşitlikleri pat diye öne sürmez.Ondan önce hiç değinmediğin diyalektik materyalizm felsefesiyle tarihsel çözümlemesini yapar.Yani senin olamaz dediğin şeyi mantık çerçevesinde neden sana ''göre olamadığını'' dahi açıklar.Okumanı öneririm

    YanıtlaSil